جستجو

 

OXIDIRECT BOD

سه شنبه 16 تیر 1388   05:59 ب.ظ


نوع مطلب : مقالات مهندسی پزشکی ،تجهیزات پزشکی ،

OXIDIRECT BOD
اندازه گیری BOD با انتخاب مستقیم نمونه - اندازه گیری مستقیم و دقیق
- اندازه گیری های  28 تا 1 روزه
- بدون جیوه
- رابط 
RS232
- نیاز اکسیژن بیوشیمی (
BOD)  BOD - نیاز اکسیژن بیوشیمی – یک اصطلاح برای مقدار اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه بیولوژیکی یک ماده آلی در یک نمونه آب فاضلاب می باشد. بنابراین اندازه گیری BOD  به عنوان پایه  آشکار سازی مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی در آب است. تفاوت بین BOD  و نیاز اکسیژن شیمیایی این است که COD  مواد آلی تجزیه ناپذیر بیولوژیکی را نیز شامل می شود.بنابراین اندازه گیری BOD  ، اندازه گیری مهمی از اثرات  فاضلابهای صنعتی و انسانی در تاسیسات فاضلاب ها و  خروجی فاضلاب می باشد.اندازه گیری  BOD٬ دم سنجی ، فشارسنجی با استفاده از  BODسنج آکوالیتیک اکسی دایرکت سیستم حسگر اکسی دایرکت آکوالیتیک یک سیستم 6 نمونه ای است که اندازه گیری دقیق BOD را براساس  فشارسنجی امکان پذیر می سازد. دم سنج های فشار سنجی جذب اکسیژن را به تغییر فشار ناشی از مصرف اکسیژن وقتی حجم ثابت باشد، ارتباط می دهند. به خاطرحسگر های فشار یکپارچه مدرن،دیگر نیازی به  فشارسنج های جیوه ای نیست . کلیات آکوالیتیک اکسی دایرکتروش های دم سنجی اندازه گیری مستقیم اکسیژن مصرف شده توسط  میکرواورگانیسم ها از هوا یا محیط غنی از اکسیژن در یک ظرف در بسته تحت شرایط دمایی و جریان ثابت را فراهم می نماید.دی اکسید کربن که به صورت متابولیسمی به وسیله باکتری ها تولید می شوند، به صورت شیمیایی با محلول هیدرواکسید پتاسیم موجود در فنجان آببند درون شیشه پیوند می خورد.افت فشار در سیستم  به طور مستقیم متناسب با مقدار BOD  بوده واز طریق حسگر BOD آکوالیتیک اندازه گیری می گردد. مقدارBOD سپس به طور مستقیم بر حسب  میلی گرم بر لیتر نمایش داده می شود.مقادیر BOD در حافظه حسگر ذخیره می شود و می تواند روی صفحه نمایش بزرگ در هر لحظه بدون نیاز به صرف وقت برای تبدیل فاکتورها ، ظاهر شود. این بدین معنی است که مجموعه آزمایشاتی که در یك روز تعطیل خاتمه می یابند، بدون هیچ مشکلی می توانند طی هفته آتی بررسی گردند.دوره اندازه گیری برای کاربر قابل انتخاب بوده و می تواند بین 1 تا 28 روز باشد تا کاربرد مناسب داشته باشد.هرچند اندازه گیری های کوتاه مدت  برای کارهای علمی مفید می باشند، اندازه گیری های استاندارد معمولا  5 روز طول می کشد و  تعیین فشارسنجی OECD  به طور کل طی یک دوره 28 روزه انجام می شود. 

مزایا

- انتخاب مستقیم نمونه
- نمایش مستقیم و دقیق مقادیر
BOD
  بر حسب میلی گرم بر لیتر
- کاربری آسان برای کاربر
- دوره های قابل انتخاب برای کاربر از 1 تا 28 روز
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

- ذخیره اتوماتیک مقادیر
BOD
- محدوده اندازه گیری از 40-0 میلی گرم در لیتر تا 4000-0 میلی گرم بر لیتر BOD
در حجم نمونه
- عملکرد شروع اتوماتیک بعد از یکسان سازی دمایی نمونه ها
- تعیین
BOD
در شرایط محیطی  بدون جیوه
- سیستم همزنی القایی با مرکز قرارگیری اتوماتیك میله های همزن
- رابط
RS232

*No standard is available to check the accuracy of respirometric oxygen uptake measurement. Tests with a glucose-glutamic acid solution having a known theoretical BOD have shown that the variation is approximately 5% in the range of 50…100 mg/l BOD, and 3% for higher range. Minimum Response or sensitivity of respirometric systems is about 0.05 … 1 mg/l.
محدوده های اندازه گیری و حجم های نمونه مقدار BOD یک نمونه وابسته به مقدار ماده آلی موجود  در آن  می باشد، که  به طور قابل ملاحظه ای متغیر است . سیستم اندازه گیری BOD اکسی دایرکت آکوالیتیک ، برای حجم های مختلف نمونه و محدوده های اندازه گیری متناظر كه در جدول زیر لیست شده  کالیبره  شده است . محدوده  اندازه گیری سیستم 0 تا 4000 میلی گرم در لیتر است. برای تمامی محدوده های اندازه گیری ،BOD  مستقیما بر حسب میلی گرم در لیتر نمایش داده می شود.<!--[if !vml]--><!--[endif]-->کاربردها- آب فاضلاب
- تعیین فعالیت بیولوژیکی

- تاسیسات تصفیه  فاضلاب
- آزمایشگاه های تجزیه
- مراکز تحقیقی و علمی
مراجعASTM 5210 D
H55 به عنوان مرجع مکمل با EN 1899-2

 
Range mg / l BOD Sample Volume ml
0 - 40 428
0 - 80 360
0 - 200 244
0 - 400 157
0 - 800 94
0 - 2000 56
0 - 4000 21.7
ارزیابی اندازه گیری هااگر دوره اندازه گیری روی 24 ساعت تنظیم شود، سیستم اندازه گیری BOD اکسی دایرکت آکوالیتیک هر ساعت یک اندازه گیری را ثبت می نماید. با یک دوره اندازه گیری 48 ساعته ،  هر 2 ساعت یک بار اندازه گیری BOD را انجام می دهد و ذخیره می نماید. اگر دوره بین 3 و 28 روز باشد ، مقدار ذخیره شده برای هر  روز یكبار  می باشد.مقادیر جاری و ذخیره شده ممکن است در هر لحظه  فراخوانی شود. نمودار و جدول زیر یک مثال از ارزیابیBOD    را نشان می دهد. افزایش BOD را طی یک دوره 5 روزه می توان مشاهده نمود.Evaluation of measurements
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
Day Display/Sensor   <!--[if !vml]-->http://www.aqualytic.com/pics/bsb_diagramm.gif<!--[endif]-->
1. Day 150 mg/l  
2. Day 220 mg/l  
3. Day 240 mg/l  
4. Day 250 mg/l  
5. Day 260 mg/l  
 عملکرد شروع اتوماتیک تغییرات در دمای نمونه پیش از آزمایش کردن موجب تغییر فشار درون سیستم به هنگام همدماشدن در انكوباتور (برای مثال اگر اندازه گیری BOD در دمای 20 درجه انتخاب شده باشد)میشود. چندین تغییر موجب ایجاد خطا در طول اندازه گیری فشار سنجی می شود. به این منظور برای جلوگیری از ایجاد خطا،BOD سنج اکسی دایرکت آکوالیتیک به یک ویژگی شروع اتومات مجهز شده است.اندازه گیری تا دما در نمونه ها برابر با دمای درون انكوباتور نشود شروع نمی شود.این از تاثیر نوسانات دما (نتیجتا فشار ) که مربوط به اندازه گیری فشارسنجی نمی شود، جلوگیری می نماید.سیستم کامل اندازه گیری BOD اکسی دایرکتعلاوه بر واحد BOD برای اندازه گیری و ذخیره مقادیر BOD ، سیستم اندازه گیری BODاکسی دایرکت اکوالیتیک شامل بطری های نمونه ، حسگر های اندازه گیری ، سیستم همزن القایی بدون سایش با لنهای اندازه گیری سرریز برای اندازه گیری حجم نمونه، بازدارنده از نیتراته شدن و هیروکسید پتاسیم به عنوان یک جذب کننده می باشد.موارد تحویل:<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->واحد کامل اکسی دایرکت اکوالیتیک با 6 کلگی حسگر و واحد کنترل و باطری ها<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->واحد همزن القایی با منبع تغذیه <!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->6 بطری نمونه<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->6عدد درزگیر لاستیکی <!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->1بالن سرریز 157 میلی<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->1بالن سرریز 428 میلی<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->1 بطری حاوی 50 میلی لیتر محلول هیدرواکسید پتاسیم<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->1بطری حاوی 50 میلی لیتر محلول بازدارنده از نیتراته شدن<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->1 دستورالعملكد سفارش : 444406   ( HZ 60 – 50 / V230 ) كد سفارش :  444407    (HZ 60 – 50 /V 115 )كد سفارش :   444408   (HZ 60 – 50 /V 110 )<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->اكسی دایركت اكوالیتیك مانند بالا اما با 12  كلگی حسگركد سفارش : 444410<!--[if !vml]--> <!--[endif]-->  سیستم هم زن القایی سیستم هم زن القایی آکوالیتییک کنترل شده با ریزپردازنده و غیر سایشی و بدون نیاز به سرویس به عبارتی دیگر هیچ قطعه در حال حرکتی درون سیستم وجود ندارد.در سیکل های زمانی منظم ، میله های هم زن مغناطیسی سرعت می گیرند و مجددا حرکت آن ها کند می شود، به طوری که سرعت آن به حداکثر می رسد و مجددا افت می کند. این در مرکز بودن میله های همزن را تضمین می کند. میله های هم زن که از مرکز بطری دور می شوند سریعا و مطمئنا مجددا به مرکز برگردانده می شوند. سیستم حرکتی القایی كاركرد بدون نیاز به سرویس  ( عدم نیاز به تعویض تسمه های رانش یا موتورهای چرخاننده ) را  برای چندین سال  تضمین می نماید.مزایا:<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->عملیات بدون سایش و بدون نیاز به سرویس <!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->تغییر منظم سرعت همزنی<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->در مرکز بودن اتومات میله های همزن<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->هیچ وسیله مکانیکی در سیستم همزنی موجود نمی باشد.مجموعه آزمایش برای اکسی دایرکتما همچنین یک مجموعه آزمایش برای بررسی صحت عملیات BOD     سنج اکسی دایرکت اکوالیتیک ارائه می دهیم. مجموعه شامل 8 قرص آزمایش  BOD 4Mاست که سبب مصرف مقدار مشخص اکسیژن می گردد.قرص ها به آسانی مورد استفاده قرار می گیرند . به سادگی یک قرص درون بطری BOD قرار داده می شود،فرایند اندازه گیری آغاز شده و پس از 5 روز مقادیرBOD  استخراج شده و با مقدار مشخص شده مقایسه می گردد.اگر این مقدار در محدوده مجاز باشد این بدین معنی است که سیستم اندازه گیری BOD  به طور صحیح کار می نماید.<!--[if !vml]-->
 
  Picture 088
<!--[endif]--> 
هم دما کردن به هنگام اندازه گیری       <!--[if !vml]--><!--[endif]-->یکسان کردن دما قبل از آزمایش بیولوژیکی ضروری است، چون دما یک اثر بزرگ روی فعالیت بیولوژیکی دارد. برای مثال اندازه گیری های BOD  همیشه در یک انكوباتور تحت دمای 20 درجه سانتیگراد  انجام می شود.برای یکسان سازی دما، انكوباتور با  دمای قابل انتخاب برای کاربر از 2 تا 40 درجه سانتی گراد را پیشنهاد می نماییم.
 
انتخاب ملحقات اضافی محصول
مشتریان گرامی:
جهت سفارش گذاری توجه داشته باشید كه انتخاب آیتم های مورد نظر در بخش "دستورالعمل سفارش گذاری" الزامی است.

دستورالعمل سفارش گذاری:
1. ابتدا آیتم مورد نظر را با كلیك بر روی مربع كنار آن، انتخاب كنید.( در این حالت صفحه شما یك بار refresh می شود)
2. سپس تعداد آیتم مورد نظر خود را كه در مرحله قبل انتخاب كرده اید، در كادر تعیین شده برای این منظور، وارد كنید.
3. در این مرحله آیتم افزودن به سبد خرید را كلیك كنید.( در این حالت نیز صفحه شما یك بار refresh می شود)
4. در صورتی كه متعلقات دیگری از این محصول را نیاز دارید، مراحل 1 تا 3 را تكرار كنید.
5. در پایان می توانید در بخش" حساب من" گزینه " سبد خرید" را كلیك كرده تا محصولات منتخب خود را در آن صفحه ملاحظه و در صورت لزوم ویرایش كنید.
6. زمانی كه تمامی محصولات مور نظر خود را به سبد خریدتان منتقل كردید می توانید جهت ثبت سفارشات خود اقدامات بعدی را انجام دهید.
(توجه داشته باشید در صورتی كه مراحل ثبت سفارش را تكمیل نفرمایید سفارش شما ثبت نمی شود.)


نوشته شده توسط : سایت جامع مهندسی پزشکی

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات